Seuran säännöt

Oulun Akateeminen Mölökky- ja Kyykkäseura ry:n säännöt

Hyväksytty patentti- ja rekisterihallituksessa ja rekisteröity 3.11.2020

 

1 § Yhdistyksen nimi

Yhdistyksen nimi on Oulun Akateeminen Mölökky- ja Kyykkäseura ry, josta voidaan käyttää kansainvälisissä yhteyksissä epävirallista englanninkielistä nimeä Oulu Academic Moeloekky and Kyykkae Association. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä OAMK. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä Seura.

 

2 § Kotipaikka ja kieli

Seuran kotipaikka on Oulu ja kieli suomi.

 

3 § Tarkoitus ja sen toteuttaminen

Seuran tarkoituksena on edistää akateemisen kyykän ja mölkyn harrastusta ja perinteiden säilymistä sekä yhdistää kyseisten lajien akateemisia harrastajia Oulussa sekä edistää jäsentensä muuta urheilu- ja liikuntaharrastusta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Seura

 • harjoittaa koulutus-, tiedotus- ja alaansa liittyvää julkaisutoimintaa
 • järjestää harjoituksia, kilpailuja, kilpailumatkoja, opetustilaisuuksia sekä muita urheilu- ja liikuntatilaisuuksia ja alaansa liittyviä tapahtumia ja kokoontumisia
 • ylläpitää alansa kansallisia ja kansainvälisiä yhteyksiä.
 • Lisäksi Seura ylläpitää alansa kansallisia ja kansainvälisiä yhteyksiä.

Toimintansa tukemiseksi Seura voi

 • järjestää asianomaisella luvalla myyjäisiä, rahankeräyksiä, arpajaisia, maksullisia huvitilaisuuksia ja muita vastaavanlaisia tapahtumia
 • harjoittaa asianomaisella luvalla anniskelu- ja ravintolatoimintaa järjestämissään tilaisuuksissa
 • omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta, kuten osakkeita ja muita arvopapereita
 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.

 

4 § Jäsenet

Seuran varsinaiseksi jäseneksi tai koejäseneksi voidaan hyväksyä kaikki akateemisesta kyykästä ja mölkystä kiinnostuneet Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijat, näissä oppilaitoksissa opiskelleet ja näissä oppilaitoksissa työskentelevät henkilöt. Uudet varsinaiset jäsenet hyväksyy hakemuksesta Seuran hallitus.

Seuran kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö taikka oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea Seuran toimintaa hallituksen määräämällä maksulla.

Seuran kokous voi hallituksen esityksestä kutsua Seuran toimintaa merkittävästi edistäneen henkilön kunniajäseneksi. Kunniajäsenelle voidaan myöntää myös Seuran kunniamerkki.

 

5 § Jäsenmaksut

Seuran varsinaisilta jäseniltä voidaan periä liittymis- ja jäsenmaksu. Liittymis- ja jäsenmaksun suuruuksista päätetään Seuran vaalikokouksessa. Kannatusjäsenmaksun päättää seuran hallitus. Kunniajäseniltä ei peritä liittymis- eikä jäsenmaksua.

 

6 § Jäsenten oikeudet

Seuran kaikilla jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus Seuran kokouksessa. Seuran kokouksessa äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat vain varsinaiset jäsenet.

 

7 § Eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Seuran varsinainen jäsen voidaan erottaa, jos hän ei ole käynyt säännöllisesti Seuran harjoituksissa tai muuten aktiivisesti osallistunut Seuran toimintaan yli vuoteen ilmoittamatta syytä hallitukselle.

Seurasta voidaan erottaa jäsen, joka menettelyllään Seurassa tai sen ulkopuolella on vaikeuttanut Seuran toimintaa. Sopimattomasti käyttäytyvää jäsentä voidaan nuhdella Seuran kokouksessa. Lisäksi voidaan kieltää jäsenen pääsy Seuran järjestämiin tapahtumiin, harjoituksiin, kilpailuihin ja muihin tilaisuuksiin.

 

8 § Kokoukset

Seura pitää vuosittain vähintään kaksi varsinaista kokousta, jotka ovat vuosikokous ja vaalikokous.

 

9 § Kokouskutsut

Seuran kokouksen kutsuu koolle seuran hallitus. Kokouskutsu on laitettava vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta Oulun yliopistolla sijaitsevalle OAMK ry:n ilmoitustaululle tai Oulun Teekkariyhdistys ry:n ilmoitustaululle tai lähetettävä kirjallisella kutsulla jäsenille tai sähköpostitse niille jäsenille, jotka ovat yhdistykselle ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa. Kokouskutsun liitteenä on oltava kokouksen asialista.

 

10 § Kokouksen päätösvaltaisuus

Seuran kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan koolle kutsuttu.

 

11 § Vuosikokous

Seuran vuosikokous on pidettävä helmi-huhtikuun aikana.

Vuosikokouksessa

 • käsitellään ilmoitusasiat
 • esitellään edelliseltä toimintakaudelta hallituksen vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien lausunto
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä edellisen toimintakauden hallitukselle
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 • käsitellään muut esille tulevat asiat.

 

12 § Vaalikokous

Seuran vaalikokous on pidettävä loka-joulukuussa.

Vaalikokouksessa

 • käsitellään ilmoitusasiat
 • määritellään Seuran hallituksen jäsenten lukumäärä sääntöjen 15 §:n rajoissa ja toimenkuvat seuraavaksi toimintakaudeksi
 • valitaan Seuran hallitus seuraavaksi toimintakaudeksi
 • määritellään Seuran toimihenkilöiden lukumäärä ja toimenkuvat seuraavaksi toimintakaudeksi
 • valitaan Seuran toimihenkilöt seuraavaksi toimintakaudeksi
 • valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja, vähintään yksi ja enintään kaksi molempia, seuraavaksi toimintakaudeksi
  päätetään seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelmasta
 • päätetään seuraavan toimintakauden tulo- ja menoarviosta
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 • käsitellään muut esille tulevat asiat.
 • päätetään seuraavan toimintakauden liittymis- ja jäsenmaksuista

 

13 § Ylimääräinen kokous

Seuran hallitus voi harkintansa mukaan kutsua koolle Seuran ylimääräisen kokouksen. Seuran ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle myös silloin, kun Seuran kokous niin päättää tai kun vähintään kaksikymmentä ( 20) tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) Seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten. Kokous on pidettävä kahden viikon kuluessa vaatimuksen jättämisestä hallitukselle. Tähän kahteen viikkoon ei lasketa Oulun yliopiston lukukausien välistä aikaa.

 

14 § Asian käsittely

Ensimmäistä kertaa käsittelyssä oleva asia jätetään pöydälle, jos läsnäolevista äänioikeutetuista kymmenesosa (1/10), kuitenkin vähintään viisi äänioikeutettua jäsentä sitä vaatii. Henkilövaalia ei voida lykätä. Asia, joka edellisen mukaan olisi jätettävä pöydälle voidaan käsitellä kiireellisenä, jos asia on ollut kokouskutsussa ja kokous 3/4 enemmistöllä annetuista äänistä niin päättää. Kokouskutsussa mainitsematon asia voidaan ottaa käsiteltäväksi, jos vähintään puolet kokouksessa läsnäolevista äänioikeutetuista jäsenistä sitä haluaa, ottaen huomioon kuitenkin yhdistyslain 24 S:n määräykset.

Äänestys kokouksessa toimitetaan avoimesti ellei vähintään yksi äänioikeutettu jäsen vaadi suljettua lippuäänestystä. Valtakirjalla ei saa äänestää. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi henkilövaalissa arpa. Kokouksessa valittavien kahden pöytäkirjan tarkastajan tehtävänä on tarkastaa pöytäkirjan oikeellisuus. Pöytäkirjantarkastajat eivät voi toimia ääntenlaskijoina.

 

15 § Hallitus

Seuran asioita hoitaa vaalikokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan valittava hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan myös Seuran puheenjohtajaksi, rahastonhoitaja, sihteeri sekä vähintään kaksi (2) ja enintään kuusi (6) muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestyksessä hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanutyli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

16 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on

 • vastata Seuran raha- ja muun omaisuuden hoidosta
 • huolehtia Seuran tarkoituksenmukaisesta toiminnasta ja hoitaa juoksevat asiat
 • tarvittaessa kutsua koolle ja järjestää Seuran kokous ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset
 • laatia talousarvio- ja toimintasuunnitelma
 • laatia tilinpäätös ja hallituksen vuosikertomus.

 

17 § Nimen kirjoittaminen

Seuran nimen kirjoittaa Seuran hallituksen muut jäsenet, kaksi (2) yhdessä, sekä Seuran puheenjohtaja yksin.

 

18 § Toiminta- ja tilikausi

Seuran toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

 

19 § Sääntöjen muuttaminen

Sääntöjen muuttamista koskeva esitys on hyväksyttävä vähintään 3/4 ääntenenemmistöllä annetuista äänistä kahdessa peräkkäisessä Seuran kokouksessa, joiden välillä on vähintään kaksi viikkoa.

 

20 § Seuran purkaminen ja varojen jako purkautumistilanteessa

Seura voidaan purkaa, jos kahdessa vähintään kuukauden väliajalla Oulun yliopiston lukukausien aikana pidetyssä kokouksessa purkamista äänestyksessä kannattaa 3/4 annetuista äänistä molemmissa kokouksissa.

Jos Seura purkaantuu, sen omaisuus luovutetaan Seuran toimintaa jatkavalle rekisteröidylle yhdistykselle, Oulun Teekkariyhdistys ry:lle tai muulle vastaavalle rekisteröidylle yhdistykselle siten kuin Seuran purkamisesta päättävä Seuran jälkimmäinen kokous tarkemmin päättää.